Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας συμμετέχει στο πρόσφατα εγκεκριμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα HNV-LINK H2020.

Το έργο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σχετικό με τη γεωργία Υψηλής Φυσικής Αξίας ενισχύεται από το αναγνωρισμένου κύρους πρόγραμμα Horizon 2020 με ακρωνύμιο HNV-Link που σημαίνει «Γεωργία Υψηλής Φυσικής Αξίας : Μάθηση, Καινοτομία και Γνώση». Πρόκειται για μια κοινοπραξία 13 εταίρων, η οποία προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομία (ΕΣΚ) για τη γεωργία Υψηλής Φυσικής Αξίας. Το έργο ξεκίνησε τον Απρίλιο 2016 και θα διαρκέσει τρία (3) έτη με προϋπολογισμό 2,2 Μ€ για το σύνολο της κοινοπραξίας.

Το έργο δικτύωσης θα εστιαστεί στις καινοτομίες που υποστηρίζουν τα παραγωγικά συστήματα και κοινότητες Υψηλής Φυσικής Αξίας συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη βελτίωση της «κοινωνικο-οικονομικής βιωσιμότητας» και την «περιβαλλοντική αποτελεσματικότητά» τους. Μια ομάδα «περιοχών μάθησης» θα αξιοποιηθεί για να αξιολογήσει παραδείγματα και ελλείμματα καινοτομίας, καινοτομίας όχι μόνο σε τεχνικά και εμπορικά θέματα αλλά επίσης κοινωνικά, θεσμικά και θέματα πολιτικής. Υπάρχει επίσης ένα φιλόδοξο σχέδιο διάδοσης αποτελεσμάτων για την συμμετοχή ομάδων παραγωγών, ερευνητών και άλλων δρώντων εκτός από τις 10 περιοχές μάθησης. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή του προγράμματος HNV-Link στη Θεσσαλία.

Το έργο θα υποστηρίξει πρακτικές δραστηριότητες (όπως ανταλλαγές επισκέψεων) για τις οποίες ενδιαφέρονται σημαντικά οι παραγωγοί. Ένα από τα κύρια αποτελέσματα θα είναι ένας Άτλας εφαρμόσιμων καινοτομιών στις περιοχές με γεωργία Υψηλής Φυσικής Αξίας. Το έργο θα διοργανώσει «Φόρουμ-Έκθεση Καινοτομίας» για να προωθήσει την αμοιβαία μάθηση. Τέλος το δίκτυο HNV-Link θα εντοπίσει το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό και θα παρουσιάσει σε εκπαιδευτικούς και φοιτητές τις έννοιες, προκλήσεις και ευκαιρίες των Υψηλής φυσικής Αξίας Περιοχών. Η ιστοσελίδα του έργου και άλλοι δίοδοι επικοινωνίας θα τεθούν σε λειτουργία από τα μέσα του 2016.

Αν θέλετε να ενημερώνεστε και να παρακολουθείτε το έργο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το άτομο επικοινωνίας σε επίπεδο Ελλάδας: Γούσιος Δημήτρης ()