HNV Link: Земеделие с Висока Природна Стойност: Обучение, Иновации и Знания

СТЕП участва в наскоро одобрения проект HNV-LINK от програма Хоризонт 2020. Работата на СТЕП, свързана със земеделието с висока природна стойност, бележи важно развитие чрез престижния проект по програма Хоризонт 2020 - „HNV Link: Земеделие с Висока Природна Стойност: Обучение, Иновации и Знания”. Проектът, който възникна вследствие на фокус групата за земеделие с висока природна стойност на Европейското партньорство за иновации (ЕПИ), ще се изпълнява от консорциум от 13 партньорски организации от 11 страни-членки на ЕС. Стартирахме през април 2016 година, като продължителността на проекта е 3 години.

С партньорите по проекта ще разглеждаме иновациите, които подпомагат системите и общностите с Висока Природна Стойност (ВПС) чрез едновременното подобряване на тяхната социално-икономическа жизнеспособност и екологичната им ефективност. „Райони на знанието“ са местата, в които ще оценяваме опита с иновации или съществуващите нужди от иновации. Вниманието ни ще е насочено не само върху техническите и технологични иновации, но и към иновации в пазарната реализация, в социалните и институционални режими, както и иновативното прилагане на действащите политики. Тъй като създаваме мрежа от организации и хора, заинтересовани от бъдещето на земеделието с ВПС предвиждаме редица срещи, дискусии и обмяна на опит между земеделски производители, изследователи, съветници и други заинтересовани страни в 10те „райони на знанието“. Българският „район на знанието“ обхваща територията на Западна Стара планина.

Проектът ще организира и „Панаир на иновациите”, за да засили взаимното насърчаване, обмяна на опит и обучение. В допълнение, проектът ще идентифицира съществуващи материали за обучение за да може да представя концепцията за земеделие с висока природна стойност (ВПС), неговите възможностите и предизвикателствата пред заинтересована аудитория.Електронната страница на проекта ще бъде напълно активна към средата на 2016 г.

За допълнителна информация за проекта и дейностите по него може да се свържете с координатора за България: Янка Казакова (yanka.kazakova [at] gmail.com).